Skip to main content

Thực hiện cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Thực hiện Công văn số 791-CV/UBND-CAH ngày 05/5/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng về việc đẩy mạnh thực hiện cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử(VNeID); Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã Hòa Thắng năm 2023. Uỷ ban nhân dân xã Hòa Thắng mở đợt ra quân cao điểm cài đặt kích hoạt tài khoản Công dân số Xứ Lạng; tài khoản mua/bán trên cửa hàng số; tài khoản thanh toán điện tử; dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục hành chính; định danh điện tử (VNeID) cho nhân dân trên địa bàn xã từ ngày 10/5/2023 đến ngày 12/5/2023. Qua đợt ra quân đã cài đặt, hướng dẫn sử dụng cho 1.230 lượt người dân trên địa bàn xã. Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo KTS xã, Công an xã, Tổ CNSCĐ tiếp tục thực hiện cài đặt kích hoạt tài khoản, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn xã.

About